Brandtilsyn og -eftersynByggeriets regler: 


Bygningsrelementet udspecificerer byggelovens krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle bygningsejere skal leve op til. Kravene i bygningsrelementet skal sikre, at et byggeri udføres, indrettes og vedligeholdes, så det er tilfredsstillende i brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssige henseende. 


Bygningers brandsikkerhed skal derfor efterses og kontrolleres mininum en gang årligt. Hvilket betyder at alle former for aktiv og passiv brandsikring og brandtekniske installationer skal efterses. Fejl og mangler skal udbedres og der skal føres logbog fem år bagudrettet for de årlige eftersyn. 


Brandtilsyn


Nedenstående punkter gennemgåes, jævnfør gældende krav i bygningsrelementet. Fejl og mangler registreres og der fremsendes fuld rapport med skriftlig og billedlig dokumentation, samt forslag til udbedring af fejl, mangler og DKV-plan. 

 • Besigtigelse af etagebyggeri, tæt/lav bebyggelse, værksteder, garager, fælleshuse, ejendomskontore, aktivitetshuse, teknikrum, varmecentraler, eltavlerum, kældre, trapperum, loftsektioner, vaskerum m.m. 

 • Brandsektionsvægge, lodrette og vandrette, kontrolleres for rør- og kabelgennemføringer, korrekt udførelser af brandtætninger

 • Branddøre og flugtvejsdøre kontrolleres for fejl og mangler. 

 • Brandveje og brandrednigsarealer kontrolleres for fejl på belægninger, ulovlige hensætninger, beplatning og korrekt skiltning m.m.

 • Oplæg af brandfarlige væsker og flaskegasser

 • Brandsektionsvægge, brandkamme og brandkamserfatninger kontrolleres

 • Alle former for røgudluftnings i trapperum kontrolleres

 • Overfaldes på gulve, vægge og lofte kontrolleres 

 • Teknikrum, eltavlerum og varmecentralrum kontrolleres

 • Flugtveje og redningsåbninger kontrolleres i fælleslokaler m.m. (dog ikke boliger) 

 • Tagdækning og tagisolering kontrolleres 

 • Røgalarmanlæg i trapperum og kældre kontrolleres

 • Komfortventilation kontrolleres 


Brandeftersyn


I henhold til ovennævte tilbydes der fremadrettet årligt brandeftersyn, for at sikre bygnings brandsikkerhed, gældende regler og  at lovgivningen overholdes. Et årligt brandeftersyn kan med fordel kombinderes med service af førstehjælpsudstyr, brandslukningsudstyr, hjertestartere m.m. Det giver bedre økonomi, færre driftforstyrrelser og bedre brandsikkerhed.